Akademik Bilişim Konferansı Yazarları İçin Önemli Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız

Bildirilerinizin tam metni düzenlenebilir biçimde Şubat 2015'e kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Tam Bildiri

Bildirilerin Örnek Bildiri'de ( pdf| odt| doc) belirtilen format kullanılarak yazılması ve önerilmesi gerekir. Bildiri önerilirken, özetle birlikte tam metin bildirinin de yüklenmesi beklenmektedir. Tam metin bildiriniz hazır değilse, başlangıçta geniş bir özet girebilirsiniz. Tam metin bildirinizi bildiri gönderme son tarihinden önce girmelisiniz. Tam metin bildirinizi daha sonra güncellemeniz mümkündür. Bildiriler hakem sürecinden geçmektedir.

Bildiriler en fazla 8 sayfadır. Bildirilere konferans sırasında yaklaşık 30 dakika sunum süresi verilecektir. Tam metni olmayan bildiriler, 3-5 sayfa arasındaki bildiriler ve Hakemlerce önerilen bildiriler Program Kurulu tarafından Kısa Bildiri olarak sınıflandırılabilir. Yazarlar da Kısa Bildiri olarak başvurabilir. Kısa Bildirilere konferans sırasında 10-15 dakika gibi çok daha az bir sunum süresi verilecektir.

Hakem değerlendirmesi sonunda kabul edilen ve konferansta sunulan bildiriler Akademik Bilişim Bildiriler Kitapçığı’nda konferansı takiben basılacaktır. Bildiri önerisi gönderenler, bildirileri kabul edilirse bildirilerini sunmayı taahhüt etmiş sayılırlar. Olanağüstü koşullar dışında, bildiriyi sunmamak kabul edilebir bir durum değildir. Sunulmayan bildiriler Bildiriler Kitapçığı’nda basılmaz. Sunulmayan bildiriler, programdan kaldırılır, web’deki izi yok edilir. Bunu tekrarlayanların daha sonraki önerileri dikkate alınmaz.

Bildiri sunumunda kullanılan görsel malzeme webten yayınlanabilir. Bu amacla ilgili malzeme size iletilen sunum adresine gönderilmelidir. Dosya adı, bildiri-no.pdf benzeri bir yapıda olmalıdır. Panellerdekiler ise paneladi-kurum.pdf benzeri bir yapıda adlandırılmalıdır.

Kısa Bildiri

Bildirilerin Örnek Bildiri'de ( pdf| odt| doc) belirtilen format kullanılarak yazılması ve önerilmesi gerekir. Bildiri önerilirken, özetle birlikte tam metin bildirinin de yüklenmesi beklenmektedir. Tam metin bildiriniz hazır değilse, başlangıçta geniş bir özet girebilirsiniz. Tam metin bildirinizi bildiri gönderme son tarihinden önce girmelisiniz. Tam metin bildirinizi daha sonra güncellemeniz mümkündür. Bildiriler hakem sürecinden geçmektedir.

Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlardır. Genellikle her sunum 20-30 dakika sürelidir. Bildiri metni, Bildiriler kitabında ve Bildiri Özetleri kitabında yer alacaktır. Bildiriler kitabında yer alacak metin, kaynakça dahil 3-4 sayfa (1250-3000 kelime) arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu metin, bildiri olarak sunulup görüş ve öneriler alındıktan sonra Şubat 2015 tarihine kadar düzeltilerek basım için gönderilmelidir.

Çalıştay

Yeni teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, uygulama ağırlıklı, katılımcıların aktif katılımını içeren sunumlardır. Genellikle her çalıştay 2-4 saat sürelidir. Çalıştay notları, Bildiri Özetleri kitabında yer alacaktır.

Panel

Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış sunumlardır. Her Panel bir konu ya da sorun üzerine odaklanır. Soru-cevap bölümü ile katılımcıların aktif katılmasına imkan verilmelidir. Genellikle her panel 1.5 - 2 saat sürelidir. Panel sunumlarına ilişkin özet metinler Bildiri Özetleri kitabında yer alır. Panelde sunulan bildiriler dilenirse Tam Bildiri olarak hazırlanarak Bildiriler Kitabında yer alabilir.